Fonduri europene

1367887_71885172Fonduri structurale și de coeziune 2014 – 2020

Programul Operațional Infrastructură Mare

 • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor
 • Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
 • Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Programul Operațional Capital Uman

 • Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții
 • Îmbunătățirea corelării învățământului profesional şi tehnic cu nevoile pieței muncii, asigurându-se relevanța ofertei de formare, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de creștere și promovându-se parteneriate între personale interesate relevante
 • Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și sprijinirea internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității;

Programul Operațional Regional

 • Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
 • Acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
 • Acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
 • Acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor;
 • Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării inteligente.

Programul Operațional de Dezvoltare Rurală

 • Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de mediu;
 • Colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi etc;
 • Înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării către piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole;
 • Facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, adăugând valoare produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători etc;
 • Acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole;
 • Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale.

Programul Operațional Competivitate

 • Sprijinirea investițiilor private în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organizații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștințe, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 • Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urile;
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale/ regionale /europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea. Deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al ue orizont 2020;
 • Acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
 • Acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 • Acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”.

Programul Operațional Maritim și de Pescuit

 • Investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente, diversificarea speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură;
 • Promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de marketing) și în afara acestuia (activități ecologice, turism, educație);
 • Investiție în porturi pescărești, adăposturi, debarcadere, centre de primă vânzare;
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și siguranța la bordul navelor de pescuit în apele interioare și maritime;
 • Sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului producători ‐ procesatori­ comercianți;
 • Diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu.

Pentru informații detaliate și personalizate despre aceste programe sau alte oportunități de finanțare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: secretariat@forumgroup.ro sau la numărul de telefon: 031.711.52.40